Administració Electrònica


QUI ESTÀ OBLIGAT A RELACIONAR-SE ELECTRÒNICAMENT AMB L'AJUNTAMENT?

 

A partir del 2 d'octubre de 2016, data d'entrada en vigor de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, tenen l’obligació de relacionar-se electrònicament amb l’ajuntament i amb la resta de les administracions públiques:

  • Les persones jurídiques
    • corporacions professionals (Col·legis d'Advocats, d'Economistes …),
    • societats mercantils (societats limitades, anònimes, col·lectives, de garantia, cooperatives, etc.),
    • associacions (associacions de veïns, culturals, juvenils, esportives ...)
    • fundacions (culturals, socials ...)

  • Les entitats sense personalitat jurídica -societats civils, Unions Temporal d'Empreses, les comunitats de béns, les comunitats de propietaris...-, entre d'altres,

QUI POT TRIAR COM ES COMUNICA AMB L'ADMINISTRACIÓ?

Les persones físiques (ciutadans) podran triar en tot moment si es comuniquen amb les administracions públiques per a l’exercici dels seus drets i obligacions a través de mitjans electrònics o no.