Plaça Esplanada, 5 - 07720 Es Castell - Telèfon: 971 36 51 93 - Fax: 971 36 54 12
 
 
     
Consultes i suggeriments
 
 
Seu Electrònica


Indicadors de Transparència
Ràdio
Certificat de resident per a viatjar

Carpeta Ciutadana
Bústia de Suggerències


Comerços

Perfil del contratant
Policia Local
Proteccio civil
Escola de Música

Residus Sòlids Urbans
LOGO
          

Ajuts a la modernització i la millora de la competitivitat de les petites empreses

Ajuts a la modernització i la millora de la competitivitat de les petites empreses5 de juny de 2020

El Govern de les Illes Balears fa una convocatòria pública de subvencions per fomentar la modernització i la millora de la competitivitat de les petites empreses comercials detallistes i determinades empreses de serveis, així com la continuïtat dels establiments comercials i de determinats serveis considerats emblemàtics, amb especial atenció als establiments comercials i determinats serveis afectats per la crisi de la covid-19.


Persones destinatàries

 

Poden ser beneficiàries d'aquesta línia d'ajuts les persones físiques i jurídiques privades, les agrupacions de persones físiques o jurídiques privades i les comunitats de béns o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat que, encara que no tenguin personalitat jurídica, puguin dur a terme les accions que es pretenen fomentar.
 

Els beneficiaris d'aquests ajuts han d'exercir, en el moment de la publicació de la convocatòria de la subvenció, alguna de les activitats incloses en els epígrafs de l'impost sobre activitats econòmiques —IAE— (impost regulat pels reials decrets legislatius 1175/1990, de 28 de setembre, i 1259/1991, de 2 d'agost), que es detallen en el punt segon de l'annex 1 de la convocatòria.

Termini

El termini per presentació de sol·licituds és fins al 4 de juliol.

Actuacions subvencionables

a. Inversions per a la millora tecnològica encaminada a potenciar el comerç electrònic en establiments de venda presencial (aplicacions informàtiques, creació o millora del lloc web, allotjament i adquisició d'equipament informàtic).

b. Inversions que impliquin un avenç cap a una economia baixa en carboni, la millora de l'eficiència energètica i la sostenibilitat (adquisició i instal·lació d'aparells o sistemes d'il·luminació de baix consum, adquisició i instal·lació d'aparells de climatització o de conservació d'aliments que suposin una reducció del consum energètic, altres inversions que suposin una millora de la qualificació en el certificat d'eficiència energètica, instal·lació de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics i implantació de sistemes de gestió energètica).

c. Inversions per millorar l'accessibilitat i per eliminar barreres arquitectòniques.

d. Adquisició i instal·lació de l'equipament necessari per a la modernització de l'establiment (mobiliari, maquinària, instal·lacions, sistemes d'alarma i seguretat, TPV).

e. Adquisició i instal·lació de l'equipament necessari per a la millora de la imatge de l'establiment (retolació comercial, interior i exterior). Per a aquest tipus d'inversions es recomana aplicar la Guia de bones pràctiques per a la imatge exterior dels locals comercials, editada per la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria de les Illes Balears.

f. Obres i reformes en general que comportin la millora i modernització de l'establiment, i en especial les que siguin necessàries per adaptar els locals a les noves necessitats sorgides a causa de la crisi sanitària provocada per la covid-19.

g. Despeses corrents produïdes durant l'estat d'alarma (aigua, llum, arrendaments, compra d'EPI relacionats amb la crisi de la covid-19, etc., respecte al local en què es desenvolupa l'activitat subvencionable), als beneficiaris que hagin duit a terme alguna de les actuacions subvencionables descrites en les lletres a), b), c), d) e) i f) anteriors d'un 10 % del cost elegible dels projectes prevists en les lletres anteriors esmentades, amb un màxim de 600 euros, sempre que aquests beneficiaris en el desenvolupament de la seva activitat comercial o de determinats serveis, amb IAE prevists en aquesta convocatòria, s'hagin vist afectats per la crisi sanitària de la covid-19 i, en el cas d'empreses, hagin obtingut la resolució favorable d'un ERTO a causa de la crisi de la covid-19, o en el cas d'autònoms, hagin obtingut la resolució favorable per a la prestació extraordinària per cessament d'activitat pels efectes de l'estat d'alarma, regulada en el Reial decret llei 8/2020, o bé hagin obtingut la resolució favorable d'un ERTO a causa de la covid-19.

Quantia de la subvenció

El projecte o l'actuació presentat ha de tenir un cost elegible mínim de 2.000 euros (IVA exclòs), excloses les despeses corrents subvencionables. 7.

La quantia de la subvenció és del 70 % del cost elegible del projecte (IVA exclòs), més un 10 % del cost elegible del projecte (IVA exclòs), amb un màxim de 600 euros, per pagar despeses corrents produïdes durant l'estat d'alarma respecte als beneficiaris afectats per la crisi de la covid-19 que hi tenguin dret, segons el que preveu l'apartat tercer d'aquesta convocatòria, i amb un total màxim de 8.000 euros per beneficiari. En cap cas la quantia total màxima de la subvenció, incloses les despeses corrents respecte als qui hi tenguin dret, per a un mateix beneficiari pot ser superior als 8.000 euros.

TROBAREU TOTA LA INFORMACIÓ RELATIVA ALS AJUTS FENT CLIC AQUÍ.