A) INFORMACIÓ SOBRE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL

 

A1) Informació sobre els càrrecs electes i el personal de l’Ajuntament

 
  • Es publica en un apartat específic del web la relació individualitzada de Càrrecs de confiança de l’Ajuntament, i l’import individual o col·lectiu de les seves retribucions.  L'ajuntament no disposa de càrrecs de confiança.


A2) Informació sobre l'organització i el patrimoni de l'Ajuntament


  • S’especifiquen les dades bàsiques d’òrgans descentralitzats, ens instrumentals i societats municipals, així com enllaços a les webs dels mateixos.   L'ajuntament no disposa d’òrgans descentralitzats, ens instrumentals o societats municipals.

  • Es publica de forma completa la relació de llocs de treball (RLT) o plantilles de personal dels organismes descentralitzats, ens instrumentals i societats municipals, indicant de forma expressa els càrrecs de confiança en ells existents.  L'ajuntament no disposa d’òrgans descentralitzats, ens instrumentals o societats municipals.A3) Informació sobre normes i reglamentacions municipals