Arxiu i Gestió Documental

Què és?

L’Arxiu municipal és l'encarregat de preservar el patrimoni documental de l’Ajuntament i del poble per assegurar-ne la conservació i la difusió activa. Organitzant, descrivint, custodiant, difonent i facilitant l’accés als documents.

Per altra banda, és l’eina de l’Administració local, responsable d’establir i implantar els criteris i el sistema de gestió documental de l’Ajuntament que promouen el dret d’accés a la informació com a garantia jurídica dels ciutadans i de la mateixa administració municipal, faciliten la transparència, la rendició de comptes a la ciutadania i la publicitat activa de la informació, les dades i/o els documents.

L’Arxiu forma part de la Xarxa d’Arxius de Menorca, constituïda el 22 de novembre de 2004 per acord penari del Consell Insular de Menorca. Sota la coordinació del Servei d’arxius del Consell Insular, treballa conjuntament amb altres arxius municipals per la implantació i actualització de l’Administració electrònica.

Quina documentació hi podem trobar?

Documentació històrica, des del 1786, i documentació administrativa sobre:
• Població (padró d’habitants i associacions).
• Organització municipal i el seu funcionament (llibres d’actes dels plens i de les juntes de govern)
• Gestió dels recursos econòmics del municipi.
• Gestió del patrimoni de l’Ajuntament.
• Gestió dels recursos humans de la institució.
• Activitats classificades que s’exerceixen en el municipi.
• Ordre públic.
• Sanitat, serveis socials, animals i cementeris.
• Gestió del servei d’aigua i sanejament.
• Gestió del servei de recollida de residus sòlids.
• Protecció mediambiental.
• Gestió de la cultura, l’educació, l’esport i la joventut.

Qui pot consultar la documentació?

L'accés a la informació pública és lliure i gratuït, és un dret ciutadà que es farà efectiu sempre que la documentació no estigui restringida legalment per motius de protecció de dades personals, per mal estat o per què de manera general perjudiqui interessos generals o de les persones.

La documentació de l’arxiu està sotmesa a la Llei 16/1985, de 25 de juny, del patrimoni històric espanyol, a la Llei 3/2018, de 5 de decembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

Quines eines de consulta hi ha disponibles a l’arxiu?

Actualment l’inventari general de tot el fons des del 1786 està en procés d’elaboració.

Quines eines des gestió documental publicades disposa l’arxiu administratiu?

A juliol de 2021 es van aprovar la Política de Gestió Documental i el Quadre de Classificació.

Com es pot consultar la documentació?

Fent un registre d’entrada per carpeta ciutadana mitjançant una instància genèrica o a l’Oficina de registre de l’Ajuntament, especificant el motiu de la consulta.

Com puc contactar amb l’arxiu?

Enviant un correu a arxiu@aj-escastell.org
Contactar
Si us voleu posar en contacte amb nosaltres per gestionar els tràmits dels diferents departaments, fer una consulta o obtenir informació, fer un suggeriment, una queixa o demanar qualsevol altra qüestió, ho podeu fer a la mateixa seu de l’Ajuntament.

Plaça Esplanada, 5 - 07720 Es Castell Telèfon: 971 36 51 93 - Fax: 971 36 54 12 registre@aj-escastell.org Carpeta Ciutadana Seu electrònica
Ajuntament des Castell