Gestions i serveis

Sol·licitud d'ajornament i fraccionament de pagaments
Objecte del Tràmit: Tramitar les sol·licituds d'ajornament i fraccionament de pagaments.

Àmbit de responsabilitat: Departament de recaptació.
Qui ho pot demanar: El subjecte passiu del tribut o el seu representant legal.

Requisits a complir: Que la situació economicofinacera del deutor li impedesqui fer front, transitòriament, al pagament del deute a temps. Que se n'oferesqui garantia (si fos necessària per el tipus de deute).

Documentació a presentar: 1.Sol.licitud d'ajornament / fraccionament degudament signada.
Instància model origina.
2.Garantia (si fos necessària per el tipus de deute).
Document que acrediti la garantia que s'ofereix.
Original.
3.Documents que acreditin la representació i el lloc a efectes de notificació.

On es pot realitzar el tràmit: Presencial: Departament de Recaptació - Pl. des Mercat, s/n
Per telèfon (només informació): (només informació) 971 35 68 70
Per correu: PLAÇA MERCAT S/N 07720 – ES CASTELL
Per FAX (només informació): (només informació) 971 35 29 27
Correu electrònic: recaptacio2@aj-escastell.org,recaptacio3@aj-escastell.org, recaptacio4@aj-escastell.org
Altres:
Plana web: www.aj-escastell.org / Seu Electrònica o Carpeta Ciutadana
Què ha de demanar el ciutadà: 1.El ciutadà ha de presentar la sol·licitud emplenada juntament amb la documentació requerida.
-Registre d'entrada / presencial.
-A través de correu postal, si el contribuent no té facilitat per venir en persona.
-Telemàticament, mitjançant la seu electrònica o la carpeta ciutadana de l’ajuntament. Les persones jurídiques tenen l’obligació de realitzar tots els tràmits telemàticament.
2.Ingressar el deute dintre dels terminis proposats sense avís previ.
A les oficines de recaptació amb efectiu o mitjançant transferència bancària en el compte de l’Ajuntament.

Terminis de ciutadà: Les sol·licituds es presentaran amb els següents terminis: a)Per els deutes que estiguin en període voluntari, dins el termini fixat per el seu ingrés en dit període b)Per els deutes que estiguin en període executiu, en qualsevol moment abans que es notifiqui a l’obligat l’acord d’alienació dels béns embargats.
Terminis de l'administració: Segons Art. 104.1 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, sobre resolució i efectes de la falta de resolució expressa “Quan les normes reguladores dels procediments no fixin un termini màxim, aquest serà de sis mesos”
Tarifes aplicables:
Resposta al ciutadà: Mitjançant notificació.
Marc Legal: Article 44 del Reglament General de Recaptació.
Ordenança municipal reguladora del tribut del qual es sol·liciti el fraccionament.

Sentit del Silenci Administratiu: desestimatori
Observacions:
 


Documents Relacionats:
Contactar
Si us voleu posar en contacte amb nosaltres per gestionar els tràmits dels diferents departaments, fer una consulta o obtenir informació, fer un suggeriment, una queixa o demanar qualsevol altra qüestió, ho podeu fer a la mateixa seu de l’Ajuntament.

Plaça Esplanada, 5 - 07720 Es Castell Telèfon: 971 36 51 93 - Fax: 971 36 54 12 registre@aj-escastell.org Carpeta Ciutadana Seu electrònica
Ajuntament des Castell