Gestions i serveis

Lliurament i entrega de factures
Objecte del Tràmit: Lliurar les factures referents a despeses de l’Ajuntament.

Àmbit de responsabilitat: Departament de serveis econòmics.
Qui ho pot demanar: Tots els proveïdors que mantenen una relació comercial amb l’ajuntament.

Requisits a complir: Els proveïdors han d’estar donats d’alta d’una activitat empresarial.
Mantenir una relació comercial i/o contractual amb l’Ajuntament.

Documentació a presentar: 1.S’ha de presentar la factura original indicant el compte bancari.


On es pot realitzar el tràmit: Presencial: Departament de registre d’entrada/Atenció al ciutadà.
Per telèfon (només informació):
Per correu: Plaça Esplanada,5 07720 Es Castell.
Per FAX (només informació):
Correu electrònic: comptabilitat@aj-escastell.org (només informació)
Altres: Servei FACE
Plana web: www.aj-escastell.org / Seu Electrònica o Carpeta Ciutadana
Què ha de demanar el ciutadà: 1.Lliurar la factura duplicada pel seu registre al
Departament de Registre d’entrada/Atenció al ciutadà.

Terminis de ciutadà:
Terminis de l'administració:
Tarifes aplicables:
Resposta al ciutadà:
Marc Legal: Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector públic.


Article 4. Ús de la factura electrònica en el sector públic.
Tots els proveïdors que hagin lliurat béns o prestat serveis a l’Administració Pública poden expedir i remetre factura electrònica.
En tot cas, estan obligades a l’ús de la factura electrònica i a la seva presentació a través del punt general d’entrada que correspongui les entitats següents:
a) societats anònimes;
b) societats de responsabilitat limitada;
c) persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica que no tinguin nacionalitat espanyola;
d) establiments permanents i sucursals d’entitats no residents en territori espanyol en els termes que estableix la normativa tributària;
e) unions temporals d’empreses;
f) agrupació d’interès econòmic, agrupació d’interès econòmic europea, fons de pensions, fons de capital de risc, fons d’inversions, fons d’utilització d’actius, fons de regularització del mercat hipotecari, fons de titulització hipotecària o fons de garantia d’inversions.

No obstant això, les administracions públiques poden excloure reglamentàriament d’aquesta obligació de facturació electrònica les factures l’import de les quals sigui de fins a 5.000 euros i les emeses pels proveïdors als serveis a l’exterior de les administracions públiques fins que aquestes factures puguin satisfer els requeriments per a la seva presentació a través del Punt general d’entrada de factures electròniques, d’acord amb la valoració del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, i els serveis a l’exterior disposin dels mitjans i els sistemes apropiats per a la seva recepció en els serveis esmentats.


Sentit del Silenci Administratiu:
Observacions: COM ES PODEN PRESENTAR?

1. A TRAVÉS DEL SERVEI FACE (https://face.gob.es/)

L'Ajuntament des Castell s'ha adherit al servei FACE (Punt General d'Entrada de Factures Electròniques del Govern d'Espanya) el qual permet que els proveïdors emetin i enviïn les seves factures a les administracions públiques.

El registre de les factures electròniques per part de l'Ajuntament es realitza durant el primer dia hàbil posterior a la recepció de la factura.


Només s'admetran les factures elaborades amb el format de facturae 3.2, firmades electrònicament a través d'un certificat digital reconegut.

El codi DIR requerit per la plataforma de facturació FACE de l'Administración General de l'Estat és aquest:

NIF: P0706400I
Denominació social: AJUNTAMENT DES CASTELL


CODI OFICINA COMPTABLE: L01070645
CODI ORGAN GESTOR: L01070645
CODI UNITAT TRAMITADORA : L01070645


2. CARPETA CIUTADANA (https://www.carpetaciutadana.org/web/)

En la web de l'Ajuntament des Castell: www.aj-escastell.org hi ha un enllaç on es pot accedir a la CARPETA CIUTADANA on hi ha una sèrie de tràmits on line que es poden fer. En l'apartat de destinaris, ens trobam amb dues categories: empreses o ciutadans, clicarem damunt la que correspongui, triarem el tràmit "Registre d'Entrada", i adjuntarem la factura a la sol·licitud.

http://www.aj-escastell.org/ => Carpeta Ciutadana => Ajuntament des Castell => Tràmits en línia => Ciutadans / empreses => Registre d'Entrada.

Per poder enviar factures a través de la CARPETA CIUTADANA és necessari disposar d'un DNI ELECTRÒNIC o un CERTIFICAT ELECTRÒNIC.

Les notificacions les rebrà a la BÚSTIA DE NOTIFICACIONS de la Carpeta Ciutadana. Prèviament rebrà un correu electrònic amb la informació de què pot accedir-hi per recollir la notificació. ATENCIÓ: El DNI i el correu electrònic del sol·licitant han de coincidir amb els de la persona que vol descarregar la notificació, si no coincideixen el sistema no permet accedir a ella.

ATENCIÓ: NO UTILITZI EL NAVEGADOR CROME. Per realitzar un tràmit electrònic s’ha d’utilitzar preferentment el navegador Mozilla Firefox, o en tot cas el Internet Explorer.


3. SERVEI D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ DE L'AJUNTAMENT DES CASTELL

Només les persones físiques poden presentar les factures a tráves del SERVEI D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ DE L'AJUNTAMENT DES CASTELL. Hauran de presentar la factura original on s'indicarà el compte bancari, i rebran un justificant de l'entrega de la factura indicant la hora i el dia.

 Contactar
Si us voleu posar en contacte amb nosaltres per gestionar els tràmits dels diferents departaments, fer una consulta o obtenir informació, fer un suggeriment, una queixa o demanar qualsevol altra qüestió, ho podeu fer a la mateixa seu de l’Ajuntament.

Plaça Esplanada, 5 - 07720 Es Castell Telèfon: 971 36 51 93 - Fax: 971 36 54 12 registre@aj-escastell.org Carpeta Ciutadana Seu electrònica
Ajuntament des Castell