Gestions i serveis

Permís d'instal·lació d'activitats permanents menors
Objecte del Tràmit: Concessió de permís per instal·lació d’activitat permanent menor.

Àmbit de responsabilitat: Departament d'activitats.
Qui ho pot demanar: Qualsevol ciutadà interessat.

Requisits a complir:
Documentació a presentar: 1.Imprès de sol·licitud.
Original.
2.Fitxa resum visada pel col·legi professional corresponent adjuntant plànols.
Original.
3.Acreditació de que l’activitat disposa de les autoritzacions prèvies, si n’és el cas.
Original.
4.Acreditació del pagament de la taxa.
Fotocòpia.
5.Còpia de les autoritzacions autonòmiques prèvies sectorials necessaries per a la realització de l’activitat (en funció del sol·licitat: comerç, turisme, innovació tecnològica...), si escau.
Fotocòpia compulsada.

On es pot realitzar el tràmit: Presencial: Regitre d'entrada.
Per telèfon (només informació): 971 36 51 93
Per correu: Plaça Esplanada 5 07720 Es Castell.
Per FAX (només informació): 971 36 54 12
Correu electrònic:
Altres:
Plana web: www.aj-escastell.org
Què ha de demanar el ciutadà: 1.Recollir l’imprés de sol·licitud i la relació de documentació a presentar al registre d’entrada de l’Ajuntament o a través de la pàgina web.
2.Pagar la taxa.
Oficina de recaptació.
3.Presentar la sol·licitud i la documentació sol·licitada.
Registre d’entrada.
4.Esmenar les deficiències, si escau.
Registre d’entrada.
5.Recollir l’autorització.
Departament d'activitats.

Terminis de ciutadà: Per esmena de deficiències 10 die.
Terminis de l'administració: 30 dies.
Tarifes aplicables: Taxa fixada en l’ordenança fiscal municipal.
Resposta al ciutadà: Correu.
Marc Legal: Llei 16/2006, de 17 d’octubre, de regim jurídic de les llicencies integrades d’activitat de les illes balears (boib núm. 152, de 28 d’octubre).
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú
Ordenances fiscals i de preus públics de l’Ajuntament des Castell

Sentit del Silenci Administratiu: Estimatori.
Observacions:
 


Documents Relacionats:
Contactar
Si us voleu posar en contacte amb nosaltres per gestionar els tràmits dels diferents departaments, fer una consulta o obtenir informació, fer un suggeriment, una queixa o demanar qualsevol altra qüestió, ho podeu fer a la mateixa seu de l’Ajuntament.

Plaça Esplanada, 5 - 07720 Es Castell Telèfon: 971 36 51 93 - Fax: 971 36 54 12 registre@aj-escastell.org Carpeta Ciutadana Seu electrònica
Ajuntament des Castell