Gestions i serveis

Llicència d'obertura i funcionament d'activitats permanents menors
Objecte del Tràmit: Concessió de la llicència d’obertura i funcionament d’activitat permanent menor.

Àmbit de responsabilitat: Departament d’activitats.
Qui ho pot demanar: Els titulars de la llicència d’instal·lació d’activitat permanent menor.

Requisits a complir: - Ser titulars de la llicència d’instal·lació en qüestió.

Documentació a presentar: 1.Imprès de sol·licitud.
Original.
2.Certificat final d’instal·lacions.
Original o còpia compulsada.
3.Acreditacions i autoritzacions sectorials en relació a altres administracions.
Original o còpia compulsada.
4.Acreditació del pagament de la taxa.
Còpia.
5.Projecte tècnic corresponent al realment executat.
Original (per duplicat exemplar).
6.Assegurança de responsabilitat civil.
Còpia.

On es pot realitzar el tràmit: Presencial: Registre d’entrada.
Per telèfon (només informació): 971 36 51 93
Per correu: Plaça Esplanada, 5 07720 Es castell
Per FAX (només informació): 971 36 54 12
Correu electrònic:
Altres:
Plana web: www.aj-escastell.org
Què ha de demanar el ciutadà: 1.Recollir l’imprés de sol·licitud i la relació de documentació a presentar al registre d’entrada de
l’Ajuntament o a través de la pàgina web.
2.Pagar la taxa.
Oficina de recaptació.
3.Presentar la sol·licitud i la documentació sol·licitada.
Registre d’entrada.
4.Esmenar les deficiències, si escau.
Registre d’entrada.
5.Recollir l’autorització.
Departament d'activitats.

Terminis de ciutadà: Per esmena de deficiències 10 dies.
Terminis de l'administració: 30 dies.
Tarifes aplicables: Taxa fixada en l’ordenança fiscal municipal.
Resposta al ciutadà: Correu
Marc Legal: Llei 16/2006, de 17 d’octubre, de règim jurídic de les llicencies integrades d’activitat de les Illes Balears (boib núm. 152, de 28 d’octubre).
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Ordenances fiscals i de preus públics de l’Ajuntament des Castell

Sentit del Silenci Administratiu: Estimatori.
Observacions:
 


Documents Relacionats:
Contactar
Si us voleu posar en contacte amb nosaltres per gestionar els tràmits dels diferents departaments, fer una consulta o obtenir informació, fer un suggeriment, una queixa o demanar qualsevol altra qüestió, ho podeu fer a la mateixa seu de l’Ajuntament.

Plaça Esplanada, 5 - 07720 Es Castell Telèfon: 971 36 51 93 - Fax: 971 36 54 12 registre@aj-escastell.org Carpeta Ciutadana Seu electrònica
Ajuntament des Castell