Gestions i serveis

Sol·licitud bonificació IBI per inst. sistemes aprof. Tèrmic
Objecte del Tràmit: Tramitar les sol·licituds de bonificació de l'Impost sobre Béns Immobles per instal·lació de sistemes d'aprofitament Tèrmic.
Àmbit de responsabilitat:
Qui ho pot demanar: El subjecte passiu del tribut o el seu representant legal.
Requisits a complir: Ser el propietaris de la finca per la qual es demana la bonificació.
Documentació a presentar: 1.Sol.licitut de bonificació degudament emplenada i signada.
2.Adjuntar la següent documentació justificativa:
- Còpia del projecte tècnic que acompanyava a la sol·licitud de llicència urbanística, el qual inclou la instal·lació del sistema per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar.
Si no hi ha projecte tècnic, resolució favorable a la Comunicació prèvia d'obres per la instal·lació.
-Factura de compra de la instal.lació i documentació tècnica de l'aparell
- Certificat de final d’obra / instal.lació.
- Foto de la placa ja instal.lada.

On es pot realitzar el tràmit: Presencial: Departament de Recaptació - Pl. des Mercat, s/n
Per telèfon (només informació): 971 35 68 70
Per correu: Plaça Esplanada,5 07720 Es Castell.
Per FAX (només informació): 971 35 29 27
Correu electrònic: (només informació) recaptacio2@aj-escastell.org
Altres:
Plana web: www.aj-escastell.org / Seu Electrònica o Carpeta Ciutadana
Què ha de demanar el ciutadà: 1.El ciutadà ha de presentar la sol·licitud emplenada juntament amb la documentació requerida
-Registre d'entrada / presencial.
-A través de correu postal, si el contribuent no té facilitat per venir en persona.
-Telemàticament, mitjançant la seu electrònica o la carpeta ciutadana de l’ajuntament. Les persones jurídiques tenen l’obligació de realitzar tots els tràmits telemàticament.
2.Ingressar l’import del rebut amb la bonificació aplicada dintre dels terminis que li marqui la notificació de la liquidació o, en cas desestimatori, abans de la finalizació del període voluntari de cobrament
A les oficines de Recaptació amb efectiu o mitjançant transferència bancària en el compte de l’ajuntament

Terminis de ciutadà: Es pot sol·licitar durant tot l’exercici.
Terminis de l'administració: Segons Art. 104.1 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, sobre resolució i efectes de la falta de resolució expressa “Quan les normes reguladores dels procediments no fixin un termini màxim, aquest serà de sis mesos"
Tarifes aplicables: bonificació del 30% de la quota íntegra de l’Impost
Resposta al ciutadà: Mitjançant Notificació.
Marc Legal: Ordenança municipal 3.1 reguladora de l’Impost Sobre Béns Immobles.

Sentit del Silenci Administratiu: Desestimatori.
Observacions:
 


Documents Relacionats:
Contactar
Si us voleu posar en contacte amb nosaltres per gestionar els tràmits dels diferents departaments, fer una consulta o obtenir informació, fer un suggeriment, una queixa o demanar qualsevol altra qüestió, ho podeu fer a la mateixa seu de l’Ajuntament.

Plaça Esplanada, 5 - 07720 Es Castell Telèfon: 971 36 51 93 - Fax: 971 36 54 12 registre@aj-escastell.org Carpeta Ciutadana Seu electrònica
Ajuntament des Castell